Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

Stājies spēkā klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas spriedums

|
Stājies spēkā klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas spriedums

2023.gada aprīlī stājies spēkā zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas spriedums, ar kuru atcelti cita sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka prettiesiski pieņemtie lēmumi.

Par spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība, taču ar Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdes lēmumu tika nolemts atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to Ekonomisko lietu tiesas spriedums stājās spēkā. Senatoru kolēģija norādīja, ka, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, senatoru kolēģijai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs. Tāpat nav konstatējams neviens procesuālo tiesību normas pārkāpums, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas.

Ekonomisko lietu tiesa izšķīra strīdu par oponenta vienpersoniski noturētās dalībnieku sapulces lemttiesīgumu, vērtējot, vai konkrētā dalībnieku sapulce bija uzskatāma par atkārtotu dalībnieku sapulci, kurā lēmumi var tikt pieņemti neatkarīgi no pārstāvēto balsu skaita. Proti, oponents vienpersoniski noturēja dalībnieku sapulci, pieņemot lēmumu par zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klienta atcelšanu no valdes, viņa vietā par jauno valdes locekli ieceļot sevi. Lai gan oponents tika informēts, ka viņa noturētā dalībnieku sapulce nav lemttiesīga, oponents izmantoja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra šauro kompetenci dokumentu izvērtēšanā un iesniedza dalībnieku sapulces protokolu, tādējādi panākot sevis ierakstīšanu komercreģistrā uz prettiesiski pieņemtu lēmumu pamata.

Šī strīda ietvaros Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāre G.Paidere ir skaidrojusi, ka likumdevējs nav deleģējis Uzņēmumu reģistram tiesības veikt pārbaudi, kādos apstākļos ir sastādīti Uzņēmumu reģistrā iesniegtie dokumenti. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai reģistrējamie dokumenti ir sastādīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, nevis pārbauda šajos dokumentos atspoguļoto faktu atbilstību patiesībai. Gan Satversmes tiesa, gan arī Augstākā tiesa vairākkārt ir atzinusi, ka Uzņēmumu reģistrs pārbauda dokumenta formālo atbilstību likumā noteiktajām prasībām, bet nevērtē lēmumu pieņemšanas faktiskos apstākļus. Juridiskajā literatūrā norādīts, ka Uzņēmumu reģistra valsts notārs nav tiesīgs izdarīt pieņēmumu, ka reģistrējamos dokumentos norādītās ziņas neatbilst patiesībai, kaut arī ir ieinteresētās personas, kas tā apgalvo. Uzņēmumu reģistra valsts notāram nav tiesību izšķirt privāttiesiskus strīdus vai vērtēt pierādījumus šādā strīdā. Un tieši šos apstākļus oponents izmantoja, Uzņēmumu reģistrā iesniedzot prettiesiski pieņemtos lēmumus par izmaiņām valdē.

Jau ceļot prasību, zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klients lūdza piemērot pagaidu aizsardzību un atcelt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu. Tiesnese šo lūgumu apmierināja, tādējādi ar pagaidu noregulējumu atjaunojot valdes locekļa amatā zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klientu.

Ekonomisko lietu tiesa, izskatot lietu pēc būtības, konstatēja, ka oponenta vienpersoniski noturētā dalībnieku sapulce nebija lemttiesīga un atbilstoši Komerclikuma 217.panta pirmajai daļai tas ir pamats visu šajā sapulcē pieņemto lēmumu atzīšanai par spēkā neesošiem. Tiesa konstatēja, ka oponenta rīcība ir acīmredzami pretēja Civillikuma 1.pantā nostiprinātajam labas ticības principam un norādīja, ka oponents ar savu negodprātīgo rīcību faktiski liedza zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klientam iespēju izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai novērstu prettiesisku lēmumu reģistrāciju komercreģistrā.

Līdz ar to Ekonomisko lietu tiesa nosprieda apmierināt zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klienta prasību pret oponentu par dalībnieku sapulces protokolā norādīto lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.