Category: Pakalpojumi

Cita veida juridiskā palīdzība

Mēdz teikt, ka labs jurists ir nevis tas, kurš visu zina, bet tas, kurš zina, kur visu nepieciešamo atrast. Mēs neesam korifeji visās tiesību nozarēs, bet mēs zinām, kur atrast šo zinību avotus un lietpratējus. Tāpēc visā, kas nav saistīts ar tiesību kolīzijām Melnajā caurumā, varat mums lūgt sniegt Jums juridisku atzinumu.

Mums ir pieredze un mēs spējam palīdzēt sniedzot juridiskos pakalpojumus arī tādos jautājumos kā:

 • jūras tiesības un kuģu arests;
 • uzturēšanās atļaujas;
 • juridiskie atzinumi;
 • krimināltiesības;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • intelektuālā īpašuma tiesības;
 • goda un cieņas aizskārumi.

Zvērinātu advokātu biroju RER Lextal raksturo individuāla pieeja katram klientam, tāpēc, pat ja neesat līdz galam pārliecināts, vai mēs spēsim Jums palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu iepazīties ar Jūsu situāciju.

Nepieciešamības gadījumā sniedzam arī operatīvu palīdzību visdažādāko juridiska rakstura krīzes situāciju risināšanā.

Parādu piedziņa

Sadarbības partneri ne vienmēr godprātīgi pilda savas saistības. Šādos gadījumos nereti paša kreditora atgādinājums nesasniedz cerēto mērķi, un ir nepieciešams veikt mērķtiecīgas darbības parādu piedziņas īstenošanai – sagatavot juridiski pamatotas pretenzijas, maksātnespējas brīdinājumus likumā noteiktajos gadījumos, vest pārrunas ar parādnieku vai pat vērsties tiesā. Parādu piedziņas procesa sarežģītību ietekmē visdažādākie apstākļi, tostarp, starp pusēm noslēgto tiesisko darījumu nosacījumi, juridiskie apsvērumi, prasījuma būtība un parādnieka attieksme pret savu saistību izpildi.

Lai arī varam sniegt juridisko palīdzību jebkādas sarežģītības parādu piedziņas lietās, mūsu advokātu birojs specializējas juridiskās palīdzības sniegšanā tieši sarežģītos parādu piedziņas gadījumos, kur nepieciešama padziļināta juridiskā izpratne par dažādiem tiesību un biznesa aspektiem un kur īpaši noderīga ir mūsu ievērojamā pieredze tiesvedībās un juridisku strīdu risināšanā.

Cilvēktiesības

Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Cilvēktiesības tiek aizsargātas visās demokrātiskās valstīs, tostarp Latvijā. Lai arī šī tiesību nozare tiek saukta par cilvēka tiesībām, tomēr cilvēka tiesības tiek attiecinātas arī uz juridiskām personām, piemēram, tiesības aizsargāt savu īpašumu, tiesības uz taisnīgu tiesu, diskriminācijas aizliegumu u.t.t.

Pastāv dažādi cilvēktiesību aizsardzības mehānismi, proti, ja likums aizskar personas cilvēktiesības, tad personai, izpildot noteiktus nosacījumus, ir tiesības vērsties Satversmes tiesā vai pie Latvijas Republikas Tiesībsarga. Tāpat sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā var tikt iesniegtas Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Mūsu birojam ir plaša pieredze gan konstitucionālo sūdzību sagatavošanā Satversmes tiesā, gan sūdzību sagatavošanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā, risinot sevišķi sarežģītus cilvēktiesību pārkāpumus.

Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības ir plaša tiesību nozare, kas nosaka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, proti, iestāžu padotību un attiecības, valsts funkcijas, valsts un fizisku / juridisku personu attiecības, kā arī kārtību, kādā valsts pieņem privātpersonām saistošus aktus. Reizēm valsts pieļauj kļūdas savā rīcībā, un šādos gadījumos šīs kļūdas ir apstrīdamas un pārsūdzamas administratīvā procesa kārtībā, kaitējuma gadījumā radot indivīda tiesības iegūt atbilstošu kaitējuma kompensāciju no valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas. Administratīvajā procesā ir apstrīdami tādi lēmumi, kas ir saistīti ar nodokļiem, būvniecību, publiskajiem iepirkumiem un publiskas mantas atsavināšanu, kā arī citām sfērām. Šīs nozares pārzinām un esam veiksmīgi pārstāvējuši klientu intereses ar šīm nozarēm saistītu lietu risināšanā. Mūsu birojs:
 • konsultē un pārstāv klientus attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām;v
 • sagatavo apstrīdēšanas iesniegumus;
 • sagatavo pieteikumus tiesai par administratīvā akta atcelšanu un/vai labvēlīga administratīvā akta sagatavošanu;
 • sagatavo lūgumus par pagaidu aizsardzību;
 • nodrošina pārstāvību visu instanču tiesās;
 • konsultē un pārstāv klientus jautājumos, kas saistīti ar nodokļiem;
 • konsultē un pārstāv klientus jautājumos, kas saistīti ar publiskas mantas atsavināšanu.

Saistību tiesības

Veiksmīga darījuma pamatā ir ne vien līdzēju godaprāts un vēlme sadarboties, bet arī korekti un kvalitatīvi sagatavots līgums, kas aizsargā darījuma puses un ļauj izvairīties no pārpratumiem, strīdiem un tiesvedībām pēc darījuma noslēgšanas. Uzņemoties saistības, ir svarīgi nodrošināties, lai darījuma apstākļi būtu skaidri atrunāti, un parūpēties, lai otra darījumā iesaistītā puse vēlāk nevarētu izvirzīt nepamatotas prasības.

Bieži, slēdzot līgumu, līdzēji neaizdomājas par iespējamām strīdus situācijām, kas varētu rasties nepilnīgu vai nekorektu līguma nosacījumu dēļ. Mūsu advokātu birojs var sniegt Jums visa veida juridisko atbalstu saistībā ar darījumu noslēgšanu un izpildi, tostarp:

 1. visdažādāko veidu līgumu un vienošanos projektu sagatavošana;
 2. līgumu analīze un konsultāciju sniegšana ar darījumu izpildi saistītos jautājumos;
 3. pārstāvība līgumu slēgšanas sarunās;
 4. līguma slēgšanas procesa nodrošināšana un pārraudzība;
 5. juridiskā atbalsta sniegšana un pārstāvība no darījumiem izrietošu strīdu risināšanā.

Katrs līgums ir sagatavots tā, lai pilnībā iekļautu darījumu dalībnieku vēlmju izklāstu vienā vai vairākos darījuma aktos. Mūsu biroja mērķis ir sniegt klientiem nepieciešamo juridisko atbalstu darījumos, lai nodrošinātu Jūsu mērķu sasniegšanu gan biznesā, gan privātajā dzīvē.

Advokātu birojs RER Lextal arī īsteno darbības, kas vērstas uz nodarīto aizskārumu kompensēšanu, zaudējumu atlīdzību un citu no personu civiltiesiskām saistībām izrietošu prasījumu virzīšanu.

Konsultācijas un palīdzība uzņēmējiem

Piedāvājam juridiskās konsultācijas un nepārtrauktu juridiskās palīdzības sniegšanu uzņēmējiem, nodrošinot uzņēmumu ar augstākās klases juridisko risinājumu plānošanu un izpildi. Tajā skaitā, bet ne tikai:

 • ikdienas juridiskās konsultācijas;
 • visa veida darījumu juridiskais nodrošinājums, līgumu izstrāde;
 • juridiskā sarakste ar sabiedrības partneriem, valsts pārvaldes iestādēm;
 • interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī attiecībās ar citām personām;
 • darbs ar debitoriem, piedziņas nodrošināšana;
 • izmaiņu veikšana komercreģistrā;
 • dokumentu sagatavošana saistībā ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

Darba tiesības

Darbinieki neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs uzņēmuma resurss. Uzņēmuma efektivitātei un panākumiem ir svarīgas abpusēji izdevīgas attiecības ar darbiniekiem.

Lai izvairītos no konfliktsituācijām nākotnē, mūsu advokātu biroja RER Lextal advokāti un juristi ir gatavi sniegt juridisko palīdzību Jums profesionāli veidotu darba līgumu izstrādē, iekšējās kārtības noteikumu sagatavošanā, kā arī sagatavot cita veida ar personāla vadību saistītu dokumentāciju. Cita starpā nodrošinām juridisko atbalstu korektu darba līguma uzteikuma procedūru īstenošanā no darba devēja puses, kas nereti darba devējam ļauj pasargāt sevi no nepatīkamiem un dārgiem tiesu procesiem.

Pat ja esat nonācis konfliktsituācijā, kas skar darba tiesību jautājumus, mēs spējam piedāvāt gan klienta – darba devēja, gan klienta – darbinieka interešu pārstāvību tiesā, individuālo vai kolektīvo darba strīdu risināšanā, kā arī darba uzteikuma gadījumos.

Ģimenes tiesības

Mūsu birojā var saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, gan laulību noslēdzot, gan to šķirot. Neatkarīgi no tā, vai klientam vajadzīga palīdzība laulības līguma sastādīšanā vai laulāto kopmantas sadalē, mūsu biroja juristi palīdzēs gan ar padomu, gan, sagatavojot nepieciešamos dokumentus. Piedāvājam mediatora palīdzību gadījumiem, kad laulātie vēlas lēmumus pieņemt paši, un pārstāvam klientus tiesā, kad vienoties nav izdevies. Šķirot laulību, palīdzam klientiem saglabāt personiskas un tuvas attiecības ar bērniem, arī nedzīvojot vienā ģimenē, strīda gadījumā pārstāvot klientu tiesā prasībā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu.

Mantošanas tiesības

Parasti kādas beigas ir jaunā sākums. Tāpēc brīžos, kad ir radušās pārdomas par savu pēcnācēju labklājības nodrošināšanu, piedāvājam konsultācijas mantošanas tiesībās. Arī tad, kad ir beidzies skumjais atvadu laiks, dzīve tomēr turpinās, un tā ir saistīta ar termiņiem, kurus iespējams nokavēt un tiesībām, kuras var zaudēt, vai pienākumiem, kurus labāk neiegūt. Lai neapjuktu starp iespējām un problēmām, lietderīgs ir savlaicīgi saņemts advokāta padoms.

Publiskie iepirkumi un būvniecība

Publisko iepirkumu procedūras pamatmērķis ir nodrošināt, ka sabiedrība iegūst pēc iespējas labāku produktu vai pakalpojumu par atbilstošu cenu. Lai nodrošināto šo vienkāršo un saprotamo mērķi, nereti iepirkumu procedūras mēdz būt sarežģītas un apjomīgas ar neskaitāmām niansēm un reizēm pat viltībām.

Advokātu birojs vislielāko pieredzi publisko iepirkumu lietās ir uzkrājis tieši būvniecības nozarē, kas tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajām publisko iepirkumu jomām. Birojs ir sniedzis juridisko palīdzību gan publiskajām personām un to kapitālsabiedrībām konkursu rīkošanā, pretendentu atlasē, juridisko atzinumu izstrādē par Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu piemērošanu, gan arī pretendentiem, lai aizsargātu to intereses uz taisnīgu publisko iepirkumu procedūru gan Iepirkumu uzraudzības birojā, gan arī Latvijas un Eiropas Savienības tiesā.

Ne tikai publisko iepirkumu procedūras, bet arī būvniecība pati par sevi ir visai sarežģīts un niansēts process, kurā var rasties virkne domstarpību starp pasūtītāju un būvnieku. Biroja kolektīvs ir spējis gan samierināt strīdus puses, gan arī pārstāvēt un aizstāvēt kā pasūtītāju, tā arī būvnieku intereses dažādos būvniecības strīdos.

 • 1
 • 2

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  RER Lextal logotips
  © Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal