Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

Veiksmīgi noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par īres maksas paaugstināšanu.

|
Veiksmīgi noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par īres maksas paaugstināšanu.
Pēc gandrīz divu gadu ilgas tiesvedības Latvijas Republikas Augstākā tiesa pieņēma lēmumu lietā SKC-228/2022, ar kuru nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot spēkā Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar ko apmierināta Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klienta prasība par īres maksas paaugstināšanu.

Kurzemes apgabaltiesas spriedumā norādīja, ka brīdinājumā par īres maksas paaugstināšanu norādāmas apsaimniekošanas izdevumu pozīcijas un peļņa, kas veido izīrētāja pieprasīto ikmēneša īres maksas apmēru.

Kurzemes apgabaltiesa spriedumā konstatēja, ka atbildētājam nosūtītajā paziņojumā nav norādīts īres maksas veidojošo pozīciju atšifrējums (īres maksas grozīšanas ekonomiskais pamatojums), uzsverot, ka izīrētājs ir tiesīgs celt prasību tiesā tikai tad, ja īrnieks, kas ir pilnībā informēts par īres maksas paaugstināšanas iemesliem (finansiālo pamatojumu), izīrētāja piedāvājumam nav piekritis.

Neskatoties uz to, Kurzemes apgabaltiesa konstatēja, ka atbildētāja iebildumi pret prasību nav pamatoti ar apstākli, ka prasītājs nav pierādījis nepieciešamību paaugstināt īres maksu (iesniedzis īres maksas paaugstināšanas finansiālo pamatojumu), bet gan ar to, ka prasītājam kā dzīvokļa jaunajam īpašniekam vispār nav tiesību atbildētājas maksāto īres maksu paaugstināt. Vienlaikus Kurzemes apgabaltiesa ņēma vērā, ka atbildētāja nav piekritusi ne brīdinājumā, kas nosūtīts pirms prasības celšanas norādītajam īres maksas apmēram, ne apelācijas instances tiesā uzturētās īres maksas apmēram, lai gan apelācijas instances tiesā prasītājs ir iesniedzis šīs īres maksas veidojošo pozīciju atšifrējumu, par ko ir informēta arī atbildētāja.

Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka prasītājs, tiesvedības laikā norādot konkrētu īres maksas paaugstināšanas finansiālo pamatojumu (īres maksu veidojošās pozīcijas), būtu aizskāris atbildētājas tiesības izdarīt izvēli par prasītāja norādīto īres maksas apmēru un secīgi vienoties ar prasītāju par īres maksas paaugstināšanu bez tiesas starpniecības.

Līdz ar to tiesas kolēģija atzina, ka norādot konkrētas pieprasītās īres maksas pozīcijas prasībai jau esot tiesā, bez atsevišķi atbildētājam ārpustiesas kārtībā nosūtīta brīdinājuma, nav ticis pasliktināts atbildētāja stāvoklis un pušu strīds par brīdinājumā norādītās īres maksas noteikšanu ir izšķirams tiesā.

Papildus tam, Kurzemes apgabaltiesa norādīja, ka likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantā noteiktais noslēgtā īres līguma saistošais spēks ir attiecināms ne tikai uz jaunā īpašnieka (izīrētāja) pienākumiem, bet arī uz tajā noteiktajām izīrētāja tiesībām.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.